11 feb. 2014

Undervisning av omhändertagna barn

Jag skriver ännu lite om temat MilaPro. Lade märke till något aningen konstigt igår kväll, då jag läste beredningar på kommunens hemsida. Som jag tidigare skrev har jag ju undrat hur det var tänkt att undervisningen av barnen i skolhemmet skulle ordnas. Det visade sig att man tänkt grunda en s.k. träningsklass (harjaantumisryhmä/-luokka på finska) för de omhändertagna eleverna. Ordet lät konstigt i beredningen och inte undra på, då det inte använts i officiella sammanhang på länge. Träningsklass syftade tidigare på undervisning av utvecklingsstörda. Nuförtiden talar man om smågruppsundervisning/pienryhmäopetus. Därför blev jag aningen konfunderad då jag läste beredningen - en hurdan klass/grupp har de egentligen tänkt starta? Denna fråga har jag även ställt till företagets representant. Jag vill gärna veta, eftersom lagstiftningen tydligt säger hur stora grupper man får bilda beroende på hurdana elever man har i gruppen. I en del grupper är maximiantalet elever 20, i andra tio, i vissa åtta eller enbart sex. Att ha 14 elever med väldigt olika behov i en specialklass med en ansvarig lärare låter hur som helst som ett digert arbete.

När jag diskuterade ämnet med en sakkunnig på OAJ igår, poängterades det att omhändertagna barn har rätt till undervisning av samma kvalitet som alla andra barn. Jag fick veta att detta har lyfts fram av justitiekansler Jaakko Jonkka år 2005. Justitiekanslerns meddelande kan läsas här. Den 4 juni 2010 gav barnombudsmännen i de nordiska länderna ett gemensamt uttalande om omhändertagna barns rättigheter. Pressmeddelandet finns att se här. Det är kommunernas skyldighet att se till att undervisningsarrangemangen i skolhemmen följer lagen om grundläggande utbildning och barnkonventionen. 

Socialt ansvar har lyfts fram i diskussioner bland kommunens invånare. Och visst, det är klart att man ska ta hand om barnen som fått en tuff start i livet - det är samhällets skyldighet att hjälpa dem att hitta tillbaka till det "rätta spåret" igen. Det är ju inte barnens fel att det gått snett hittills. Men, och visst är det trist att det finns detta stora MEN, då jag nu forskat i ärendet och diskuterat med många olika sakkunniga kan jag konstatera, att Ingå tyvärr inte har tillräckliga resurser för att hjälpa dessa barn. Saken vore en helt annan ifall vi hade en skola med åk 7-9, tillräckliga resurser inom elevvården och en mindre ansträngd ekonomi inom kommunen och bildningsväsendet. Det vore orättvist mot barnen att ta dem hit och inte kunna ge dem det de behöver och har rätt till. Det vore även orättvist mot Ingåbarnen att skära i de redan nu knappa resurserna. Alla barn i Finland borde ha rätt till grundutbildning av samma kvalitet, men faktum är att kommunerna har väldigt olika förutsättningar och prioriteringar i frågan.