11 mars 2014

OAJ:s synpunkter om undervisningen i skolhemmet

Som jag tidigare nämnt har jag kontaktat en hel del instanser för att skapa mig en uppfattning om huruvida Ingå kommun kan eller inte kan ordna undervisning för barnen i MilaPro:s barnhem. Som jag även nämnt har OAJ (Undervisningssektorns Fackorganisation r.f.) sagt att man inte kan ordna undervisning för barnen om man inte grundar en egen skola med årskurserna 7-9. Idag fick jag e-post från OAJ. I skrivelsen förklarades det varför Ingå inte kan ordna undervisning för eleverna i barnhemmet. Skrivelsen är undertecknad av utvecklingschef Nina Lahtinen och Jaakko Salo, som är specialsakkunnig inom specialpedagogik och lärarbehörighet. 

De skrev sitt brev på finska och här följer en översättning:

- - - - - - - -

1. I lagen om grundläggande utbildning talas det om en sammanhållen grundskola och således kan en specialklass med årskurserna 7-9 tillhöra en skola med årskurserna 1-6. 

2. Då man ser från jämställdhetsaspekten ska dessa elevers undervisning ordnas enligt helt samma principer som alla andra elevers. Det betyder att man tillvisar dem en närskola och indelar dem i klasser precis som alla andra. Ifall kommunens andra barn i samma åldersgrupp inte får undervisning i någon av kommunens skolor kan man inte göra ett dylikt arrangemang för dessa elever heller. 

3. Huvudregeln är att undervisningen i årskurserna 7-9 är ämnesundervisning som ges av behöriga ämneslärare. 

4. Ifall årskurserna 7-9 består enbart av en specialklass, betyder det i praktiken att:

- denna skola är närskola för alla (finskspråkiga) elever eller om/när man inte i närskolan kan ordna undervisning så anvisar kommunen en annan skola (Järnefeltin koulu)
- varje elev måste ha ett beslut på särskilt stöd eftersom de undervisas i specialklass
- i varje elevs individuella plan för lärande (IP) måste det skrivas att all undervisning i alla ämnen sker i specialklass och att det inte finns möjligheter till integrering. I lagen är huvudregeln att integrering i allmänundervisning sker alltid då det är möjligt. 

- - - - - - - - 

Några egna kommentarer:

- Barnhemmet har plats för 14 elever. I en specialklass får det vara högst tio elever.
- Alla barn i barnhemmet är högst antagligen inte i behov av särskilt stöd. De som kan studera enligt allmän läroplan ska undervisas av ämneslärare.
- Ifall alla elever var i behov av särskilt stöd är det fortfarande ett stort problem att eleverna inte alls kan integreras i allmänundervisningen. Ansvaret för all undervisning skulle falla på en specialklasslärare, som inte kan vara kapabel att undervisa alla 18 obligatoriska ämnen på ett sådant sätt, att elevernas rätt till god undervisning kan tryggas. 
- Man kan även fråga sig i vilka utrymmen man i barnhemmet skulle undervisa t.ex. textil- och teknisk slöjd, musik, gymnastik och naturvetenskapliga ämnen (som kräver laborationsmaterial och säkerhetsutrustning). Eller hurdan ämneskunskap det behövs av en lärare för att kunna undervisa modersmål och litteratur, svenska, engelska, elevhandledning, historia och samhällslära, huslig ekonomi, religion, bildkonst och valfria ämnen. 

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande har fått OAJ:s skrivelse till kännedom.

Det blir verkligen intressant att se hur beredningarna i ärendet ser ut och vad kommunstyrelsen röstar på sitt möte den 17 mars.