13 mars 2014

Utbildningsstyrelsens synpunkter

I början av förra veckan skickade jag e-post till Matti Lahtinen, som är förvaltningsdirektör på Utbildningsstyrelsen. Mitt ärende gällde MilaPros planer på skolhem i Ingå. Jag fick ett svar igår.

Matti Lahtinen poängterade att statens bildningstjänstemän inte har mandat att på förhand ta ställning till enskilda kommunernas planer. Däremot kan kommuninvånare överklaga felaktiga beslut och i sista hand har Regionförvaltningsverket befogenheter att utreda om kommunen följt rådande lagstiftning.

Lahtinen skriver att eleven har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt att få läroplansenlig undervisning under alla skoldagar, elevhandledning och tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast då ett stödbehov uppstår. Den kommunala utbildningsanordnaren ska se till att det finns ett tillräckligt antal lärartjänster. Då man planerar antalet lärartjänster ska man beakta bl.a. elevernas ålder, utvecklingsnivå, och andra förutsättningar för inlärning. Man ska även beakta förordningen om hur elevgrupper får bildas (Förordningen om grundläggande utbildning 852/1998, 2§), utbildningsanordnarnas samarbete, arbetssätt som används i undervisningen, läroanstalternas antal och placering samt villkoren för lärarnas tjänsteförhållanden, som t.ex. lärarnas undervisningsskyldighet.

Kommunen är i alla situationer skyldig att följa rådande skollagstiftning, dvs. lagen och förordningen om grundläggande utbildning samt förordningen om behörighetskrav för undervisningspersonal inom bildningsväsendet.

Av allt att döma skulle Ingå kommun få problem med följande arrangemang:

Elevens rätt till läroplansenlig undervisning under alla skoldagar:
- En specialklasslärare kan omöjligen klara av att undervisa elever i årskurs 7-9 i alla obligatoriska ämnen så som det är menat i läroplanen.
- I enheten finns inte de utrymmen och det material som behövs för att genomföra undervisningen i alla ämnen på ett läroplansenligt sätt.
- Eleverna har ingen möjlighet att bli integrerade i allmänundervisning, eftersom integrering sker inom elevens egen årskurs och de saknas ju i Ingå. Våra grannkommuner vill inte samarbeta i denna fråga. Dessutom vore det ett väldigt opraktiskt arrangemang att skjutsa eleverna fram och tillbaka till Lojo för vissa lektioner. 

Antalet lärartjänster och lärarens arbetstid:
- Specialklasslärarens undervisningsskyldighet i en sammansatt klass är 21h/vecka. I den ifrågavarande specialklassen skulle eleverna få undervisning 30-31h/vecka, dvs. nio övertimmar varje vecka. Det betyder att Ingå kommun borde anställa mer än en lärare som har hand om undervisningen i specialklassen. 

Elevens rätt till elevhandledning och stöd:
- En specialklasslärare kan inte ha samma kunskaper som en behörig elevhandledare - specialklassläraren kan inte erbjuda eleverna tillräckligt bra elevhandledning, vilket är viktigt med tanke på livet efter grundskolan.
- Lärare är skyldiga att ge elever stödundervisning genast då ett sådant stödbehov uppstår. Specialklassläraren kan inte förväntas att klara av att ge stödundervisning pga. att han/hon redan skulle undervisa nio övertimmar varje vecka.

Undervisningsgruppens storlek och elevunderlag:
- Enligt förordningen om grundläggande utbildning är det maximala antalet elever i en dylik specialklass tio. Skolhemmet har 14 platser - vart placeras de som inte ryms i specialklassen?
- Alla elever i klassen måste ha behov av särskilt stöd. Ifall en elev inte är i behov av särskilt stöd ska han/hon inte placeras i en dylik specialklass. 

Rekrytering av lärare:
- Merituulen koulu har lediganslagit två specialklasslärartjänster för läsåret 2014-2015. De hade inga behöriga sökande inom utsatt tid och nu kommer tjänsterna att lediganslås på nytt. Jag har svårt att förstå hur man kunde hitta en behörig specialklasslärare till barnhemmet om man inte hittar sådana till klasserna 1-6 i Merituulen koulu. I Merituuli finns ett fungerande kollegium, andra speciallärare och en rektor som leder verksamheten. I barnhemmet borde läraren klara sig på egen hand.